:: สำนักงานประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา :: ยินดีต้อนรับ ::
Image

 เอกสาร แบบฟอร์ม PMQA ปีงบประมาณ พ.ศ.2553

อ่านข้อมูลเพิ่มเติม...

 แบบฟอร์มบริหารความเสี่ยง

อ่านข้อมูลเพิ่มเติม...

 แบบฟอร์ม SAR ปีการศึกษา 2552

อ่านข้อมูลเพิ่มเติม...

ImagePMQA

แบบฟอร์มรายงานส่วนที่ 1 ลักษณะสำคัญขององค์กร

                                ตัวอย่างการรายงานผล

 ตัวชี้วัดที่ 9 ระดับความสำเร็จของร้อยละเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักในการรักษามาตรฐานระยะเวลาการให้บริการ

อ่านข้อมูลเพิ่มเติม...

 ตัวอย่างการคำนวณค่า FTES

FTES (excel)

FTES (word)

 

 

 PMQA 2553 การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2553 สถาบันอุดมศึกษา

 

อ่านข้อมูลเพิ่มเติม...

Image คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดูแลตัวชี้วัด ก.พ.ร. 2552

Image แผนพัฒนาองค์กร (การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ PMQA) ที่ปรับปรุงแล้ว ตามข้อเสนอแนะของกรรมการ ฯ

 

อ่านข้อมูลเพิ่มเติม...