:: สำนักงานประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา :: ยินดีต้อนรับ ::
เอกสารอบรม PMQA 25 พ.ย. 2552

เอกสารประกอบการอบรม ประชุมปฏิบัติการ การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2553

วันพุธที่ 25 พฤศจิกายน พ.ศ.2552 เวลา 08.30 - 16.30 น.

ณ ห้องประชุม 31021 อาคาร 100 ปี ศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์

 

- กำหนดการ

- คู่มือเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ พ.ศ. 2550

- เล่มเอกสารอบรม