:: สำนักงานประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา :: ยินดีต้อนรับ ::
เอกสารและแบบฟอร์มตัวชี้วัดที่ 9

 ตัวชี้วัดที่ 9 ระดับความสำเร็จของร้อยละเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักในการรักษามาตรฐานระยะเวลาการให้บริการ

 

คู่มือตัวชี้วัดที่ 9    

 

ตัวอย่างกระบวนการปฏิบัติงาน (Quality Work Procedure) การขอใบแสดงผลการศึกษา  

 

ตัวอย่างแบบฟอร์ม 9.2 การจัดเก็บข้อมูลผู้ใช้บริการและระยะเวลาให้บริการรายกระบวนงาน  

 

ตัวอย่างแบบฟอร์มการปฏิบัติและวิธีปฏิบัติ  

 

แบบฟอร์มคู่มือปฏิบัติงานที่มีคุณภาพ

- คำอธิบายหัวข้อในคู่มือปฏิบัติงานที่มีคุณภาพ

- หน้าปก

- คำนำ

- สาบัญ

- รายละเอียดเนื้อหาในคู่มือ