:: สำนักงานประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา :: ยินดีต้อนรับ ::
อบรมผู้ประเมินภายใน 18-20 พ.ค.2552

เอกสารประกอบการอบรม "ผู้ประเมินภายใน ตามหลักสูตรฝึกอบรมผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายในของสถาบันอุดมศึกษาเพื่อขยายผล หลักสูตร 3" วันที่ 18 - 20 พฤษภาคม 2552

รายการเอกสารประชุมสัมมนา

- เอกสารหมายเลข 1 โครงการประชุมสัมมนา

- เอกสารหมายเลข 2 กำหนดการฝึกอบรม

- เอกสารหมายเลข 3 ประวัติวิทยากร ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.กิตติชัย วัฒนานิกร

- เอกสารหมายเลข 4 เอกสารประกอบการบรรยาย ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.กิตติชัย วัฒนานิกร

- เอกสารหมายเลข 5 คำชี้แจงทั่วไป เพิ่มเติม/ปรับปรุงจากคู่มือการประกันคุณภาพ ฯ พ.ศ.2551

- เอกสารหมายเลข 6 นิยามศัพท์ เพิ่มเติม/ปรับปรุงจากคู่มือการประกันคุณภาพ ฯ พ.ศ.2551

- เอกสารหมายเลข 7 คำอธิบายเพิ่มเติมตัวบ่งชี้และเกณฑ์การประเมิน

- เอกสารหมายเลข 8 เอกสารประกอบการบรรยาย รศ.ดวงตา สราญรมย์

- เอกสารหมายเลข 9 การแบ่งกลุ่มฝึกปฏิบัติ

- เอกสารหมายเลข 10 แบบกรอกประวัติผู้เข้ารับการฝึกอบรม

- เอกสารหมายเลข 11 แบบประเมินโครงการอบรม

- เอกสารอื่น ๆ 1 ทักษะและเทคนิคการปฏิบัติ

- เอกสารอื่น ๆ 2 แบบทดสอบ

- เอกสารอื่น ๆ 3 การประเมินอภิมานภายในคุณภาพ